ENFA

نیروی کار آموزش دیده

به غیر از مجموعه مهارت¬های لازم برای انجام چنین کارهای تخصصی، توجه به بهداشت شخصی و عادت های کاری کارکنان در این مجموعه مورد تأکید بوده، که به نوبۀ خود کار سالم و مؤثر را در سالن تولید تضمین می کند. به غیر از آموزش های مربوط به کار، جلسات منظم در مورد اقدامات ایمنی و امنیتی نیز برای حصول اطمینان از محیط کار امن و ایمن سازماندهی و برگزار می¬شود.

اطمینان از کیفیت و رضایت مشتری در آذران بافت از بیش از 500 نیروی خبره نشأت می­گیرد که بی وقفه و با دقت کار می کنند تا بهترین کیفیت را ارائه دهند. هر فردی که در آذران بافت فعالیت دارد، در زمینه های مربوطۀ خود آموزش­های لازم و ضروری را دیده، و بنابراین از دانش و کارآیی لازم تک تک افراد در سراسر زنجیرۀ تولید و مونتاژ اطمینان حاصل شده است.
کارکنان نه تنها قبل از پیوستن به خانواۀ آذران بافت در فرایند دقیق انتخاب قرار می­گیرند، بلکه این رویه با جلسات منظم در زمینۀ تکنولوژی­های ارتقاءیافته، زنجیرۀ تامین، کنترل کیفیت و کار مفید و مؤثر نیز ادامه می یابد .

 

طراحی و توسعه توسط شرکت راویس